Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec:

Občinski podrobni prostorski načrt za območje zadrževalnika Brdnikova:

Nekaj povezav, ki se navezujejo na  varstvo voda in gospodarjenje z vodami: