Mali Graben

Mali graben je umetno urejeni razbremenilni kanal reke Gradaščice, ki je bil izkopan zaradi pogostega poplavljanja ljubljanskega mestnega predela Trnovo. Od Gradaščice se odcepi nedaleč od Gradu Bokalce, teče po južnem delu stanovanjske četrti Murgle in se v bližini Gruberjevega kanala kot levi pritok izliva v Ljubljanico. Mali graben je sprva tekel daleč proč od urbanega območja Ljubljane. S hitrim razvojem mesta v pomembno kulturno, politično in gospodarsko središče regije je postala meja med urejenim urbanim območjem in zelenim mestnim obrobjem. V zadnjih dveh desetletjih se je urbanizacija preselila tudi na desni breg Malega grabna. Bistveno se je povečala tudi poseljenost območja, saj so nastala nekatera nova naselja (Sibirija, Rakova Jelša), poleg katerih na obeh bregovih neprestano gradijo nova. Pričakovati je, da se bodo tudi v prihodnje pojavljale želje po nadaljnji pozidavi tega dela Ljubljane. Struga Malega grabna je bila regulirana, urejen je bil trapezni prečni prerez struge. Zaradi razraščanja obrečne vegetacije ima sedaj območje struge vodotoka dokaj naraven izgled. V drugi polovici 80-tih let so bili v strugo vgrajeni nizki kamniti pragovi z namenom popestritve pretočnih razmer ter povečanja vodnatosti struge v obdobjih nizkih pretokov. Življenjske razmere za vodne organizme so se izboljšale, kar se odraža na povečani ribji populaciji.

maligraben1

Vir: